Các điều khoản và điều kiện

Xin hãy đọc kỹ càng những điều khoản và điều kiện này. Điều khoản và điều kiện này liên quan đến việc sử dụng nội dung của LifeBogger. Cần lưu ý rằng chúng tôi không cho phép sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi trên trang web để tạo nội dung tự động.

Việc bạn truy cập và sử dụng nội dung của trang web được điều kiện dựa trên việc chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập.

Bằng cách truy cập trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Liên kết Để các trang Web khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không phải do LifeBogger sở hữu hoặc kiểm soát.

LifeBogger không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng LifeBogger sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Tất cả các điều khoản của các Điều khoản mà theo bản chất của chúng nên tiếp tục chấm dứt sẽ tiếp tục chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Luật

Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Nigeria, không phân biệt các điều khoản xung đột của luật pháp.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không được xem là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

trao đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ lifebogger@gmail.com

Đang tải ...