హోమ్ ఫుట్‌బాల్ మేనేజర్

ఫుట్‌బాల్ మేనేజర్

ప్రతి ఫుట్బాల్ మేనేజర్ చిన్ననాటి కథ ఉంది. లైఫ్బ్యాగర్ తేదీ వరకు వారి బాల్యం నుండి ఈ మ్యాగజైర్స్ చాలా పట్టు, ఆశ్చర్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయ కథలను సంగ్రహిస్తుంది.

దోషం: