Termat dhe Kushtet

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushte. Këto terma dhe kushte kanë të bëjnë me përdorimin e LifeBogger's përmbajtja. Peshtë me vend të theksohet se ne nuk lejojmë përdorimin e burimeve tona RSS në faqen e internetit për krijimin e përmbajtjeve automatike.

Hyrja dhe përdorimi i përmbajtjes së faqes në internet kushtëzohet nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët. Duke hyrë në faqen e internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte.

Deklaratë !!

LifeBogger nuk pretendon pronësinë e ndonjë prej fotografive të postuara në këtë faqe në internet. Përsëri, ne nuk mbajmë fotografi ose video vetë. LifeBogger thjesht lidh me pronarin e ligjshëm.
Së fundmi, ekipi ynë ka shqyrtuar dhe shqyrtuar me kujdes të gjithë përmbajtjen e faqes. Përkundër kësaj, është e mundur që informacioni të jetë i vjetëruar ose i paplotë.

Lidhje me faqet e tjera të internetit:

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi apo të kontrolluara nga LifeBogger.

LifeBogger nuk ka kontroll mbi dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqeje ose shërbimi të palëve të treta. Ju gjithashtu pranoni dhe pranoni që LifeBogger nuk do të jetë përgjegjës ose i përgjegjshëm, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëmtim ose humbje të shkaktuar ose të supozuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjes në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë në dispozicion ose nëpërmjet çdo faqe apo shërbim të tillë.

Ne ju këshillojmë me forcë të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë e çdo faqet e internetit të palës së tretë ose shërbimet që ju vizitoni.

Përfundimi:

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Termat.

Të gjitha dispozitat e Termave që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin, do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mospranimin e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Ligji qeverisës:

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet ndërkombëtare, dhe pa marrë parasysh kushtet e tij të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushtet përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet:

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 30 ditë njoftim përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.

Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të lidhur me kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni në admin@lifebogger.com