Podmienky

Prečítajte si pozorne tieto Podmienky. Tieto obchodné podmienky sa týkajú použitia LifeBogger obsah. Je potrebné poznamenať, že nepovoľujeme použitie našich informačných kanálov RSS na webe na automatické generovanie obsahu.

Váš prístup k obsahu webovej stránky a jeho použitie je podmienené prijatím týchto podmienok a ich dodržiavaním. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov. Prístupom na webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami.

Zrieknutie sa zodpovednosti !!

LifeBogger si nenárokuje vlastníctvo žiadneho z obrázkov zverejnených na tejto webovej stránke. Opäť platí, že nie sme hostiteľom obrázkov alebo videí sami. LifeBogger iba odkazuje na právoplatného vlastníka.
Na záver náš tím starostlivo zvážil a skontroloval všetok obsah stránok. Napriek tomu je možné, že informácie môžu byť zastarané alebo neúplné.

Odkazy na iné webové stránky:

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré LifeBogger nevlastní ani nekontroluje.

Spoločnosť LifeBogger nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, pravidlami ochrany osobných údajov alebo postupmi stránok alebo služieb tretích strán a nepreberá žiadnu zodpovednosť. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť LifeBogger nenesie zodpovednosť ani zodpovednosť priamo alebo nepriamo za škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo spojenú s používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, tovar alebo služby dostupné akékoľvek takéto webové stránky alebo služby.

Dôrazne odporúčame prečítať si podmienky a zásady ochrany súkromia akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Zakončenie:

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe okamžite bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali prežiť ukončenie platnosti, pretrvávajú v prípade vypovedania, vrátane, okrem iného, ​​vlastníckych ustanovení, zrieknutia sa záruky, odškodnenia a obmedzenia zodpovednosti.

Rozhodné právo:

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s medzinárodnými zákonmi a bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Naše nedodržanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny:

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia dôležitá, budeme sa snažiť o poskytnutie oznámenia aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené na základe vlastného uváženia.

Pokračovaním v používaní a používaní našej služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestanete používať službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte nás na adrese admin@lifebogger.com