ගෙදර එලයිස්

එලයිස්

පාපන්දු ක්රීඩාවේ සෑම ක්රීඩකයෙකුටම ළමා කතාවකි. ලයිෆ්බෝජර් ඔවුන්ගේ පාපන්දු ප්රභූන් සිය ළමා කාලයේ සිට දින දක්වා වඩාත් ආකර්ෂණීය, විශ්මයජනක හා ආකර්ෂණීය කථාවන් ග්රහණය කරයි.

ළමා කතන්දර වලින් හොඳම

ඔබට තවත් කතන්දර

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!