د افغان ستوري

د افریقا څخه هر فوټبال د کوچنيانو کیسه لري. د ژوند بوکر د فوټبال ستوري د دوی د ماشومتوب وخت څخه تر اوسه تر ټولو سترې، حیرانتیا او حیرانونکي کیسې نیسي.

د هستوګنځی ستوری

واقعیا غیر منطقي کیسې

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!