کور د فوټبال الیټ

د فوټبال الیټ

په فوټبال کې هرچا د ماشومتوب کیسه لري. LifeBogger تر دې دمه د دوی د ماشومتوب د وختونو څخه د فوټبال اشغالګر تر ټولو ډیر حیرانتیا، حیرانونکي او دلچسپي کیسې نیسي.

تېروتنه: