کور آسيايي ستوري

آسيايي ستوري

د آسیا څخه هر فوټبال د ماشومتوب کیسه لري. د ژوند بوکسر د فوټبال ستوري د دوی د ماشومتوب وختونو څخه تر ټولو ډیر حیرانتیا، حیرانونکي او دلچسپي کیسې نیسي.

د ماشومانو په زړه پوری کیسه

ستاسو لپاره نور خبرونه

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!