کور امریکایی ستارونه

امریکایی ستارونه

د شمالي او جنوبي امریکا څخه هر فوټبال د ماشومتوب کیسه لري. د ژوند بوکر د فوټبال ستوري د دوی د ماشومتوب وخت څخه تر اوسه تر ټولو سترې، حیرانتیا او حیرانونکي کیسې نیسي.

د هستوګنځی ستوری

د تلویزیون لیست لیست سره سم

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!