Terma dan Syarat

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti. Terma dan syarat ini berkaitan dengan penggunaan LifeBogger ni kandungan. Perlu diketahui bahawa kami tidak membenarkan penggunaan suapan RSS kami di laman web untuk menghasilkan kandungan secara automatik.

Akses dan penggunaan kandungan laman web anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini terpakai untuk semua pelawat. Dengan mengakses laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini.

Pautan ke Laman Web Lain:

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh LifeBogger.

LifeBogger tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa LifeBogger tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan kepada apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihatkan anda untuk membaca terma-terma dan syarat-syarat dan dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati.

Penamatan:

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang bersifat kekal itu akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Undang-undang yang Mengatur:

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Internasional, dan tanpa memperhatikan konflik ketentuan hukumnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan:

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hubungi menggunakan borang hubungan kami.