വെൽഷ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ

ഓരോ വെൽഷ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനും ഒരു ബാല്യകാല കഥ ലഭിച്ചു. ഈ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ (സജീവവും വിരമിച്ചതും) ഏറ്റവും ആകർഷകവും ആശ്ചര്യകരവും ആകർഷകവുമായ ജീവചരിത്ര വസ്തുതകൾ ലൈഫ് ബോഗർ പകർത്തുന്നു.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ഡ്രാഗൺസിൽ (WALES) നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ (സജീവവും വിരമിച്ചതുമായ) ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറീസ് പ്ലസ് അൺടോൾഡ് ബയോഗ്രഫി വസ്തുതകളുടെ ഒരു ശേഖരം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

പിശക്: