നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. ഈ നിബന്ധനയും വ്യവസ്ഥയും ലൈഫ്ബോഗർ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്രേരിതമായ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ RSS ഫീഡുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും അനുസരിക്കേണ്ടതിൻറെയുമാണ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ള വ്യവസ്ഥ. ഈ നിബന്ധനകൾ എല്ലാ സന്ദർശകർക്കും ബാധകമാണ്.

വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ്സുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ലൈഫ്ബോഗർ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ അല്ലാത്ത മൂന്നാം-കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളിലേക്കോ സേവനങ്ങളിലേക്കോ ഉള്ള ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ലൈഫ്ബോഗറിന് നിയന്ത്രണം ഇല്ല, കൂടാതെ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളിലോ സേവനങ്ങളിലോ ഉള്ള ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യത നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏതെങ്കിലും കേടുപാടുകൾക്കോ ​​നഷ്ടം എന്നിവയ്ക്കോ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ, ലൈഫ്ബാഗർ ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം വെബ് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ് സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിരാകരണം

നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത ഇല്ലാതെ, ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഞങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം.

അവരുടെ സ്വഭാവം അവസാനിച്ചാൽ അതിജീവിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ വ്യവസ്ഥകൾ, വാറന്റി നിരാകരണവ്യവസ്ഥകൾ, നഷ്ടപരിഹാരം, ബാധ്യതയുടെ പരിധികൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഭരണ നിയമം

നിയമ വ്യവസ്ഥകളുടെ തർക്കം സംബന്ധിച്ച്, നൈജീരിയയുടെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ഈ നിബന്ധനകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

ഈ നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരാജയം ആ അവകാശങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷിക്കൽ ആയി പരിഗണിക്കില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ കോടതിയിൽ അസാധുവയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, ഈ നിബന്ധനകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗത്തിൽ തുടരും. ഈ നിബന്ധനകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ കരാറും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കരാറുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാറ്റങ്ങൾ

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയോ പകരം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഒരു പുനരവലോകനമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് എൺപത് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഒരു ഭൌതിക മാറ്റം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.

ആ പുനരവലോകനം ഫലപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പരിഷ്കരിച്ച നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പുതിയ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക.

Contact Us

ഈ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക: lifebogger@gmail.com