ಆಫ್ರಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ಬೊಗರ್ ಈ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಡಿತ, ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಕಥೆಗಳು

ನಿಜವಾದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್

ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!