លក្ខខណ្ឌ

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនេះទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ របស់ LifeBogger មាតិកា។ វាជាការគួរអោយកត់សំគាល់ដែលយើងមិនអនុញ្ញាតិអោយការប្រើប្រាស់ RSS របស់យើងនៅលើគេហទំព័រសំរាប់ការបង្កើតមាតិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការចូលនិងប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារគេហទំព័ររបស់អ្នកមានលក្ខខណ្ឌទទួលយកនិងអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកទស្សនាទាំងអស់។ តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត៖

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលមិនមែនជាម្ចាស់ឬគ្រប់គ្រងដោយ LifeBogger ។

LifeBogger គ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងសន្មតថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា LifeBogger នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់រឺដោយប្រយោលចំពោះការបំផ្លាញឬការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬការទទួលខុសត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬការពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារទំនិញឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើឬតាមរយៈ វិបសាយឬសេវាកម្មណាមួយ។

យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យអានលក្ខខណ្ឌនិងគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយដែលអ្នកទៅទស្សនា។

ការ​បញ្ចប់​:

យើងអាចបញ្ឈប់ ឬផ្អាកគណនីរបស់អ្នក ឬផ្អាកការចូលដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើងភ្លាមៗ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលណាមួយឡើយ ដោយគ្មានការកំណត់ប្រសិនបើអ្នករំលោភល័ក្ខខ័ណ្ឌ

រាល់បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលតាមលំដាប់លក្ខណៈរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយរួមបញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្មសិទ្ធិការបដិសេធការធានាសំណងនិងការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង:

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់អន្ដរជាតិនិងដោយមិនគិតអំពីទំនាស់នៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។

ការបរាជ័យរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬក៏ប្រការផ្សេងៗ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបោះបង់សិទ្ធិទាំងនោះទេ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយតុលាការនោះ​បទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់​នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ​នឹងនៅតែមានសុពលភាព។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ​បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល​រវាងយើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង ហើយជំនួសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមុន​ដែលយើងអាចមានរវាង​យើងទាក់ទង​នឹង​សេវាកម្ម។

ការផ្លាស់ប្តូរ:

យើងរក្សាសិទ្ធដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែប្រែឬជំនួសល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាមួយ។ ប្រសិនបើការពិនិត្យកែតម្រូវគឺជាសម្ភារៈយើងនឹងព្យាយាមផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ 30 មុននឹងមានលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើង។

ដោយបន្តចូលប្រើ ឬប្រើសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការកែប្រែទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានកែប្រែ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌថ្មីសូមឈប់ប្រើសេវាកម្មនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សូមទាក់ទងដោយប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។