ការបដិសេធ

ការបដិសេធរបស់ LIFEBOGGER !!

LifeBogger មិនបានទាមទារកម្មសិទ្ធិលើរូបភាពណាមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ ជាថ្មីម្តងទៀតយើងមិនបង្ហោះរូបភាពឬវីដេអូដោយខ្លួនឯងទេ។ ប៊្លុកហ្កឺបគ្រាន់តែភ្ជាប់ទៅនឹងម្ចាស់ដែលត្រឹមត្រូវ។
ចុងក្រោយក្រុមការងារយើងបានពិចារណានិងពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវរាល់ខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រ។ ទោះយ៉ាងណាវាអាចថាព័ត៌មានអាចត្រូវបានចុះកាលបរិច្ឆេទឬមិនពេញលេញ។