Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

LB yn cyflwyno'r Stori Lawn o Athrylith Bêl-droed y gwyddys amdani; “Kean”. Mae ein Moise Kean Childhood Story Plus a Untold Biography Facts yn cyflwyno adroddiad llawn o ddigwyddiadau nodedig o'i gyfnod plentyndod hyd yn hyn.

Dadansoddiad Stori Plentyndod Moise Kean. Credyd i CNN, Calciomercato ac Asti Calcio.

Mae'r dadansoddiad yn cynnwys ei fywyd cynnar, ei gefndir teuluol, ei addysg / ei yrfa addysg, ei fywyd gyrfa cynnar, ei hanes i enwogrwydd, codi hanes enwogrwydd, perthynas â bywyd, bywyd personol, bywyd teuluol, a ffeithiau ffordd o fyw ac ati

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn cael ei ystyried yn un o ragolygon mwyaf addawol pêl-droed yr Eidal. Fodd bynnag, dim ond ychydig o gefnogwyr pêl-droed sy'n ystyried Bywgraffiad Moise Kean, sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, dechreuwn ni.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Cefndir Bywyd Cynnar a Theuluoedd

Gan ddechrau, ei enw llawn yw Moise Bioty Kean. Fel y gelwir ef yn boblogaidd fel Moise Kean, cafodd ei eni ar y diwrnod 28 o Chwefror 2000 i'w fam, Isabelle Dehe a'i dad Biorou Jean Kean yn Vercelli, yr Eidal.

Rhieni Moise Kean- Isabelle Dehe a Biorou Jean Kean. Credyd i Reddit a Globalist

Er bod cenedligrwydd Moise Kean yn Eidaleg, ond yn edrych ar ei rieni, byddwch chi'n gwybod ei fod o darddiad Affricanaidd. Mae rhieni Moise Kean yn Iforwyr.

As Joe.co.ukYn ôl y farn, roedd genedigaeth Moise Kean yn wyrthiol. Yn ôl ei fam, “Dywedodd y meddygon wrthyf na fyddai gennyf blant eraill, fe wnes i lefain a gweddïo ar ôl clywed hynny. Roedd hyn oherwydd bod Giovanni [brawd hŷn Moise] yn unig ac yn gofyn i mi am frawd bach. Yna oneithiwr roeddwn i'n breuddwydio am fy mhlentyn heb ei eni, Moise, ac welais ar ôl pedwar mis.

Ar ôl ei eni, enwodd Isabelle ei mab Moise, sef enw sy'n gyfystyr â “Moses” beiblaidd. Roedd hwn yn ardystiad o gefndir crefydd Gatholig-Gristnogol y teulu.

Tyfodd Moise Kean, a aned yn y mileniwm newydd, mewn teulu dosbarth canol is ac ochr yn ochr â'i frawd Giovanni sydd saith mlynedd yn hŷn. Roedd y ddau riant yn fudwyr a adawodd Ivory Coast i'r Eidal i wella eu bywydau.

Rhieni wedi'u Gwahanu:

Gwelodd Moise Kean yn ystod ei flynyddoedd cynnar berthynas leihad rhwng ei rieni. Dechreuodd pethau ddisgyn ar wahân ac aeth mor sur fel bod tad ei Foise wedi cerdded allan ar ei deulu. Bu'n rhaid i Moise Kean gwael a'i fam oroesi ar eu pennau eu hunain, heb fawr o arian.

Bydd unrhyw blentyn sydd wedi byw trwy chwalfa rhiant yn gwybod yn rhy dda y boen emosiynol dwfn a'r canlyniadau seicolegol niweidiol y gall eu cael. Mae Moise Kean yn un o lawer o bêl-droedwyr (sef Dominic Solanke, Memphis Deplay ac ati) a oedd wedi profi gweld eu rhieni'n chwalu yn eu blynyddoedd cynnar. Roedd effeithiau gwahanu ei riant yn amlwg wedi cael effaith ar ei fywyd a'r datblygiadau y mae'n eu dioddef hyd heddiw.

Mae'r ddau Codwyd Moise a'i frawd Giovanni gan eu mam a weithiai fel morwyn ar ôl dianc ei gŵr. Cododd ei meibion ​​i fod yn grefyddol iawn. Roedd Moise a Giovanni yn blant a oedd bob amser yn parchu'r rheolau gartref.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Adeiladu Addysg a Gyrfa

Roedd gan Moise Kean o oedran cynnar ddiddordeb mewn pêl-droed ac roedd yn awyddus i fod yn broffesiynol. Cefnogodd Inter fel plentyn i gyd oherwydd yr hen ymosodwr Nigeria, Obafemi Martins. Roedd Moise Kean mor mewn cariad â'r Nigeria y byddai'n poeni ei fam yn gyson i gael ei grys Rhyng-Milan.

Obafemi Martins - Cymhelliant Cynnar Moise Kean. Credyd i chi

Talodd gwydnwch a chariad Moise tuag at bêl-droed ei difidend llawn pan gafodd ei adnabod gan Renato Biasi, cyn bêl-droediwr Eidalaidd. Arsylwodd Renato ar ei set sgiliau a chynigiodd ei helpu i dderbyn yr addysg pêl-droed fwyaf fforddiadwy.

Cwrdd â Renato Biasi- Y dyn a helpodd Moise Kean. Credyd i Youtube

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Bywyd Gyrfa Cynnar

Fe wnaeth angerdd Moise Kean ei weld yn pasio treialon ac yn cofrestru yng nghlwb lleol ei dref, Clwb Pêl-droed Asti Calcio sydd yw clwb pêl-droed blaenllaw'r Eidal yn ninas Asti yn yr Eidal.

Tra yn Asti, parhaodd Renato Biasi i bwyso botymau i gynorthwyo Moise Kean i glwb llawer mwy. Daeth cyfle i dreialu gyda Torino a Moise Kean a phasio ei hun i mewn i'r clwb yn 7. Chwaraeodd yn Torino tan 10.

Bywyd Cynnar Moise Kean. Credyd i Asti Calcio.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Stori Ffordd i Fame

Ar ôl cael ei hyrwyddo drwy grwpiau oedran Torino, teimlai Moise yn uchelgeisiol ar yr angen i symud ymlaen ymhellach yn ei yrfa ifanc. Yn 2010, yn lle adnewyddu ei gontract gyda'r Torino, penderfynodd Moise Kean adael y clwb ar sail penderfyniad gan ei gynorthwyydd. Cafodd ei lofnodi gan Juventus, cystadleuwyr traws-ddinas Torino.

Bywyd Gyrfa Cynnar Moise Kean. Credyd i Wikipedia

Unwaith eto, Renato Biasi a drefnodd y trosglwyddiad hwn oherwydd ei gariad at Juventus ac oherwydd ei fod yn gefnogwr Bianconeri.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Rise i Fame Stori

Dyma'r diwrnod pwysicaf yn ei fywyd a ddaeth i ben o'r diwedd. Y diwrnod rhoddodd Moise alwad i'w fam i gyhoeddi ei alwedigaeth broffesiynol. Yn ôl Isabelle Dehe;

“Prin oedd yr arian. Yna galwodd Moise fi ar fy ffordd i weithio yn 5.30am a dweud… 'Mam, rydw i wedi synnu!' Dywedais wrtho 'Na, peidiwch â dweud wrtha i na wnaethoch chi lofnodi gyrfa broffesiynol gyda Juve'. Atebodd 'Fe wnes i a dechrau heddiw y byddwch yn rhoi'r gorau i'ch swydd ac yn byw gyda mi yn Turin. ”

Moise Kean Rise to Fame Story. Credyd i Times of India a TalkSport

Moise Kean oedd y chwaraewr cyntaf a anwyd yn y 2000 i wneud y canlynol; (1) I ymddangos gyntaf Serie A (blynyddoedd 16, 265 days) (2) I sgorio yn Serie A (blynyddoedd 17, 88 days) (3) I ymddangos gyntaf yng Nghynghrair Pencampwyr UEFA (blynyddoedd 16, 268 days). (4) I sgorio ar gyfer tîm cenedlaethol yr Eidal (19 years, 23 days). ac ati, i enwi ond ychydig o gyflawniadau.

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae Moise Kean wedi ennill Serie A (2016-2017), Copa Italia (2016-2017) a Super Copia Italiana (2018) ers dechrau ei yrfa Juventus. Mae'r gweddill, fel y dywedant bellach yn hanes.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Bywyd Perthynas

Gydag Moise Kean yn dod yn enwog, y cwestiwn ar wefusau pawb yw; Pwy yw Cariad Moise Kean? neu Wraig / LlCC ?.

Mae rhamantiau Moise Kean yn un sy'n dianc rhag craffu llygad y cyhoedd oherwydd bod ei fywyd cariad yn breifat ac o bosibl yn ddi-ddrama. Mae'n well gan Moise Kean ganolbwyntio mwy ar ei yrfa na'i fywyd preifat ac mae wedi ceisio osgoi cymaint o sylw ar ei fywyd preifat.

Wrth siarad am ei gydberthynas, fe wnaeth Moise Kean ei gwneud yn swyddogol ar ei gyfrif Instagram am ei berthynas â menyw syfrdanol a hardd y mae'n ei galw'n “Nif”.

Cariad Moise Kean - Nif. Credyd i Sportevai

Yn ôl adroddiad ar-lein, cyfarfu Moise Kean â'i gariad mewn Clwb Milan ac roedd yn gariad uniongyrchol ar y safle cyntaf. Cynhaliwyd cyfarfod rhamantus arall rhwng y ddau aderyn cariad mewn bwyty adnabyddus ym Milan lle treuliodd Kean, yng nghwmni ei frawd mawr anwahanadwy Giovanni a Nif rai oriau dymunol yn dod i adnabod eu hunain yn well. Ni chymerodd unrhyw amser cyn ei bostio ar ei gyfrif Instagram, a sbardunodd clecs ymysg cefnogwyr.

Oeddet ti'n gwybod?… Mae'n hysbys bod cariad hyfryd Moise Kean, Nif, yn frwd dros grefftau ymladd a bocsio ac roedd unwaith yn hyrwyddwr Muay Thai (chwaraeon Gwlad Thai sy'n brwydro yn erbyn sy'n defnyddio streicio ar y cyd â gwahanol dechnegau clinig.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Bywyd personol

Byddai dod i adnabod bywyd personol Moise Kean yn eich helpu i gael darlun cyflawn ohono. Gan ddechrau, mae'n gyfeillgar iawn, yn anhunanol ac yn aml yn dod o hyd i gwmni o bobl wahanol iawn.

Mae Moise Kean yn rhywun sy'n credu bod pob lliw dynol yr un fath. Mae ei fywyd yn llawn empathi ac yn mynegi gallu emosiynol. I Moise Kean, nid yw cael gwahaniaethau lliw yn rhywbeth sy'n ein rhannu, ond yr anallu i gydnabod, derbyn a dathlu'r gwahaniaethau hynny.

Mae Moise Kean yn anfon neges at bob Hiliwr. Credyd i Trendsmap

Mae Moise Kean hefyd yn dystiolaeth chwaraeon yn Ninas Dalaith Asti. Mae'n rhan o brosiectau a gefnogir gan Adran Chwaraeon y ddinas. Nod un o'r prosiectau hyn yw hyrwyddo cynnwys bechgyn bach mewn pêl-droed.

Ffeithiau Bywyd Personol Moise Kean. Credyd i Quotidiano Piemontese.

Mae tarddiad Moise Kean a chefndir teuluol gwael yn rhoi rhesymau iddo dargedu doniau ifanc dan anfantais economaidd.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Bywyd teulu

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae Moise Kean wedi derbyn ei dad yn ei fywyd. Mae'r ddau riant wedi elwa ar gael mab pêl-droed cyfoethog. Mae ymroddiad Moise i sicrhau bod ei rieni'n gyfforddus a chynnwys yn debyg i'w ymrwymiad i bêl-droed. Fodd bynnag, yn ddiweddar, mae'r ymrwymiad hwn wedi cyflwyno rhai heriau oherwydd cais parhaus ei dad am dractorau.

Bywyd Teuluol Moise Kean - Am ei Dad. Credyd i Balls.ie, Reddit a Globalist

Mae Moise Kean unwaith wedi ymbellhau oddi wrth sylwadau a wnaed gan ei dad bod Juventus yn dal i fod â dau dractor arno. “Tractorau? Dydw i ddim yn gwybod beth rydych chi'n siarad amdano… ” meddai Moise Kean drwy ei Instagram. Dywedodd tad Kean, Biorou, wrth Tuttosport unwaith;

“Rwy'n hapus iawn iddo, hyd yn oed os oes gennyf broblem gyda'r clwb Juventus. Tra roedden nhw'n trafod ffraethinebh fy mab, addawodd y clwb i mi hefyd rai tractorau ar gyfer fy musnes amaethyddol yn yr Ivory Coast. Addewais i Juve y byddwn i'n ei gadw yn yr Eidal, ond roeddwn i am gael dau dractor yn ôl. Dywedodd y clwb na fyddai'n broblem, ond erbyn hyn nid wyf wedi eu derbyn eto. Ni fyddant yn rhoi tocynnau i mi na hyd yn oed yn cymryd fy galwadau.

Yn ôl ffynhonnell ar-lein, mae Juventus mewn perygl o golli Moise Kean yn rhad ac am ddim os nad yw'r clwb yn cyflenwi ar y fflyd o dractorau y dywedir eu bod yn ddyledus i'w dad. Mae wedi cyhuddo Juventus o beidio â rhoi tocynnau iddo i wylio gemau ers ar ôl honiad ei dractor. Ar hyn o bryd, ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae tad Moise Kean yn dal i fod yn ymfudwr tra bod ei fab enwog yn dal pasbort Eidalaidd a gafodd yn 18.

Ynglyn â Mam Moise Kean: Mae mam Moise ar adeg ysgrifennu yn dal i ymddangos ar wahân i'w gŵr. Er ei fod yn parhau i fod yn ddiolchgar i Juventus am helpu eu mab, mae Isabelle yn rhywun sy'n meddu ar le meddal ar gyfer pêl-droed Lloegr ac mae'n dymuno y byddai ei mab yn chwarae un diwrnod i glwb mawr yn Lloegr.

Mae mam Isabel Moise Kean yn adrodd stori gynhyrfus am y foment a newidiodd ei mab ei bywyd. Credyd i Joe

Ynglyn â Brawd Kean's Moise:

Mae brawd Moise, Giovanni hefyd yn bêl-droediwr a dreuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa yn chwarae yn Serie D cyn mynd yn broffesiynol gyda Serie C.

Moise Kean a Brother-Giovanni. Credyd i Sortitoutsi

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, cafodd ei ryddhau'n ddiweddar o'i gytundeb Rieti trwy gydsyniad ar 29 Ionawr 2019. Credir bod Giovanni yn aberthu ei yrfa pêl-droed i symud i mewn gyda'i frawd bach yn ystod ei ffordd i flynyddoedd enwog. Aeth y ddau frawd yn y llun isod amserau caled ac o'r diwedd fe'u gorchfygwyd.

Mae ymateb Giovanni Kean (brawd Moise) pan wnaeth ei frawd bach 16-mlwydd-oed yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf i Juventus mor emosiynol a amhrisiadwy. Gwyliwch y fideo isod;

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Ffeithiau LifeStyle

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae gan Moise Kean werth marchnad o £ 15.00m (Adroddiad Marchnad Trosglwyddo). Nid ef yw'r math o bêl-droediwr sy'n byw'r Ffordd o Fyw Lavish ar ei ben ei hun. Mae'n hawdd ei weld gan lond llaw o ffrindiau a cheir sy'n creu argraff fawr.

Ffeithiau LifeStyle Moise Kean. Credyd i Instagram

O bob arwydd, mae'n ymddangos ei fod yn smart am reoli ei yrfa er gwaethaf byw'n fawr.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Ffeithiau Untold

Cymharu â Mario Balotelli:

Gwnaeth Giovanni Kean ddatganiad unwaith am ei frawd Moise yn dweud; "Balotelli yw ei eilun, ond rydw i'n eich sicrhau chi, ar y cae maen nhw'n wahanol: aberth Moise. ” Digwyddodd hyn pan welwyd Moise yn darlunio Mario Balotelli yn “Pam wastad fi” crys ystum.

Cymhariaeth Moise Kean â Balotelli. Credyd i'r BBC a Calciomercato.

Er gwaethaf honiad Giovanni, mae teulu Moise Kean yn credu bod cymhariaeth eu mab enwog â nhw Balotelli nid yw mewn unrhyw ffordd yn dal i fyny.

Dioddefwr Hiliaeth:

Clywodd y rhan fwyaf o gefnogwyr pêl-droed am Moise Kean am y tro cyntaf oherwydd y cam-drin hiliol a wynebodd fel plentyn 19. Roedd unwaith yn y newyddion wedi i gefnogwyr Cagliari ddioddef camdriniaeth hiliol. Roedd yn sefyllfa sydd wedi ysgogi ymatebion amheus gan ei gyd-aelod Leonardo Bonucci a ddywedodd mai'r bai yw 50-50.

Dyfarniad Leonardo Bonucci ar fater hiliol Moise Kean. Credyd i BOD CHWARAEON

Dywed Raheem Sterling fod sylwadau hiliol Bonucci yn chwerthinllyd tra dywedodd Mario Balotelli wrth Leonardo Bonucci “lwcus doeddwn i ddim yno“. Gwyliwch stori fideo y digwyddiad isod. Credyd i O Fy Nod.

Moise Kean Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Dudalen Crynodeb Fideo

Gweler isod, ein crynodeb fideo YouTube ar gyfer y proffil hwn. Garedig Ewch i'n gwefan Youtube Sianel am Fideos Mwy.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Stori Plentyndod Moise Kean ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud. Ar LifeBogger, rydym yn ymdrechu i gael cywirdeb a thegwch. Os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, cofiwch rannu â ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi a pharchu eich syniadau.

0 0 pleidleisio
Erthygl Rating
Loading ...
Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau