Stori Plentyndod Jack Harrison ynghyd â Ffaith Bywgraffiad Heb ei Wneud

Stori Plentyndod Jack Harrison ynghyd â Ffaith Bywgraffiad Heb ei Wneud

Mae ein Bywgraffiad o Jack Harrison yn dweud wrthych Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Rhieni, Teulu, Cariad / gwraig i fod, Ceir, Ffordd o Fyw a Bywyd Personol.

Hynny yw, rydyn ni'n cyflwyno Stori Bywyd gryno i chi o Jack Harrison o'i ddyddiau cynnar, hyd nes iddo ddod yn enwog. I gwtogi'ch chwant bwyd, ticiwch grynodeb o'i Bio mewn lluniau.

Diolch byth, partneriaeth streic aruthrol Jack Harrison gyda Patrick Bamford yn nhymor EPL 2020/2021 mae llawer o lawenydd i gefnogwyr. Nawr pwy fyddai wedi credu y gall rhoi'r gorau i academi Man United gael cymaint o effaith ar Marcelo Bielsatîm yn Leeds United? Wedi dweud llawer, gadewch i ni ddweud ei Stori Bywyd wrthych, gan ddechrau gyda'i flynyddoedd cynnar.

Stori Plentyndod Jack Harrison:

Ar gyfer Bio Starters, ei lysenw yw 'Goldie.Jack David Harrison ganwyd ar yr 20fed diwrnod o Dachwedd 1996 i'w dad, John Giblin a'i fam, Debbie Harisson, yn ninas Stoke-on-Trent, canol Lloegr.

Mae gennych chi Bêl-droediwr Lloegr frawd a chwaer, fodd bynnag, mae'n hysbys mai ef yw'r unig blentyn a anwyd o'r undeb rhwng ei rieni. Arweiniodd perthnasau dilynol ei dad a'i fam at chwaer iau Jack, Claudia Harrison a'i frawd plentyn, Cooper.

Yn dyst i'w Hollt Mam a Dad:

Yn anffodus, cwympodd Harrison ymhlith y dosbarth o blant y cafodd cariad eu rhieni eu rhwygo gan boeri ysgariad. Y gwir yw, gwahanodd rhieni Jack Harrison ar yr adeg pan oedd prin yn dair oed.

Diolch i'w fam ddewr ac ysblennydd iawn, gallai Harrison dyfu i fyny fel pob plentyn rheolaidd arall yn ei gymdogaeth. Yn rhyfeddol, datblygodd y Sais ymlyniad anwahanadwy â phêl-droed cyn y gallai hyd yn oed gerdded. Isod mae ardystiad o'i fam yn crynhoi Bywgraffiad Plentyndod Jack Harrison. Yn ei geiriau;

“Dechreuodd gerdded yn 9 mis oed, ac erbyn iddo ddwy flynedd; dechreuodd gerdded o gwmpas gyda'i bêl fach.

Yn ôl wedyn, arferai fynd i'r gwely gyda'i bêl, ac arferai gerdded trwy'r amser.

Mae'n dal i fod yn gerddwr cysgu eithaf mawr. Ond roeddwn i'n arfer dod o hyd iddo yn crwydro o gwmpas, yn edrych am ei bêl yn ystod y nos. cyn gynted ag y cododd, byddai'n driblo i'r ystafell ymolchi gyda'i bêl bob amser wrth ei draed. ”

Teulu Jack Harrison Cefndir:

Roedd cael ei fagu gan fam sengl a oedd yn gweithio mewn cwmni cyfreithiol fel cynorthwyydd personol yn rhoi Ffordd o Fyw ar gyfartaledd i'r plentyn o Loegr fel plentyn.

Yn ôl wedyn, roedd ei Deulu'n byw fel pob cartref dosbarth canol arall. Nhw oedd y math a allai reoli eu cyllid bach. Y gwir yw, ni fyddai Harrison wedi dymuno mwy na'r hyn y mae ei fam wedi'i barchu.

Tarddiad Teulu Jack Harrison:

Gyda lefel ei hyfedredd a'i ddawn mewn pêl-droed, ni ellir gwadu'r ffaith na fydd Lloegr ac America yn uniaethu ag ef fel un eu hunain. Wrth gwrs, mae Harrison yn ddinesydd Seisnig erbyn ei eni. Cafodd hefyd gerdyn gwyrdd yr Unol Daleithiau yn 2017.

Ydych chi'n gwybod?… Mae man geni Harrison, Stoke-on-Trent yn enwog am ei gynhyrchiad crochenwaith ar raddfa ddiwydiannol. Y ddinas yw cartref y diwydiant crochenwaith yn Lloegr.

Stori Gyrfa Jack Harrison:

Yn union fel yn y straeon fferi, mae Goldie bach yn ddechrau gostyngedig. Yn yr un modd, cychwynnodd Jack ar ei alldaith bêl-droed yn 6 oed, pan hyfforddodd yn Academi bêl-droed Lerpwl. Erbyn iddo fod yn 8 oed, roedd Harrison ifanc wedi cymryd naid i ymuno ag Academi Manchester United gan obeithio chwarae i'r clwb ryw ddydd. Allwch chi ei weld isod?

Yn cael ei aflonyddu gan welliant cyflym ei phlentyn sy'n dioddef ac sy'n mynd ar drên i United bedair gwaith yr wythnos, cynllwyniodd mam Harrison lwybr mwy addawol iddo.

Yn gyntaf, ceisiodd Debbie Harrison am y ffordd fwyaf argyhoeddiadol o gyfleu ei syniadau i'w mab. Felly, ymwelodd ag Academi Manchester United. Wrth siarad am y sgwrs galed, dywedodd unwaith;

“Un diwrnod ar gae hyfforddi United, tynnais Harrison i un ochr, ac fe wnaethon ni edrych ar yr holl luniau ar wal y timau ieuenctid i lawr y blynyddoedd.

Gofynnais i'm mab, a ydych chi'n adnabod unrhyw un o'r chwaraewyr hyn? Atebodd; na. Yna, ceisiais egluro wrtho na fydd yn debygol o fynd â chi i unrhyw le oherwydd eich bod yn yr Academi. ”

Bywyd Gyrfa Cynnar Jack Harrison:

O'r diwedd gan sylweddoli ei fod mewn perygl o golli popeth, rhoddodd y Sais ifanc sylw i eiriau ei fam. Ar y foment honno, daeth mam Harrison i grantiau ar ôl iddi sicrhau lle iddo yn Ysgol Berkshire yn Sheffield, tref ym Massachusetts, Unol Daleithiau.

Byddai o ddiddordeb ichi wybod bod Teulu Jack Harrison wedi ymrwymo tua $ 50,000 y flwyddyn i ariannu ei gostau ysgol.

Digwyddodd y foment hon pan oedd yn 14 oed. Roedd yn amser i Harrison adael yr holl blant yn yr Academi i ddechrau llwybr ffres yn yr Unol Daleithiau. Pe bai'n teimlo'n anghyfforddus yn ei ysgol newydd, y fargen oedd hysbysu ei fam na allai fforddio teithio gydag ef i'r Unol Daleithiau.

Dyfalwch beth?… Ar ôl iddo gyrraedd Berkshire (Sir ym Massachusetts, UDA), ffoniodd Harrison ei fam y noson gyntaf gyda'r datganiadau; Mam, dwi wrth fy modd yma. Mae'r gwiwerod yn enfawr!. Gan gymysgu chwaraeon ac addysg, rhagorodd y bachgen ifanc yn ei gartref newydd.

Bywgraffiad Jack Harrison - Stori Ffordd i Enwogion:

Yng ngeiriau'r asgellwr toreithiog, rhoddodd symud i Berkshire gyfle mwy iddo fod yn greadigol gyda phêl-droed. Y gwir yw, wynebodd Harrison lawer o bwysau yn ystod ei arhosiad yn academi Man United. Yn ôl wedyn, daeth y rhan fwyaf o blant â dagrau i ben ar rai o'u sesiynau hyfforddi.

Prin y gall unrhyw un ddeall yr ymdeimlad o gyflawniad a deimlai ar y diwrnod y derbyniodd wobr Chwaraewr Cenedlaethol y Flwyddyn Gatorade yn 2015. Yn union yn 19 oed, roedd wedi sefydlu ei hun fel chwaraewr aruthrol. Ar yr un pryd, cafodd ei dystysgrif ysgol uwchradd sy'n ei roi mewn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill.

Yn yr UD, parhaodd â phêl-droed mewn ffordd fwy cadarnhaol. Yn ystod tymor MLS 2016, dechreuodd Harrison lwcus chwarae i New York FC.

Stori Llwyddiant Jack Harrison:

Chwarae o dan reolaeth Viera ac ochr yn ochr â chwedlau fel Andrea Pirlo, David Villa a Frank Lampard rhoddodd fwy o hyder iddo. Efallai bod ei gynllun blaengar gyda'i fam o'r diwedd yn talu ar ei ganfed wrth iddo sgorio'i gôl gyntaf i Ddinas Efrog Newydd ar yr 2il o Fehefin 2016.

Ydych chi'n gwybod?… Gwnaeth Harrison ei ymddangosiad cyntaf i dîm dan-21 Lloegr ar y 1af o Hydref 2017. Gan ddod yn ôl i'r Deyrnas Unedig, ymunodd â Manchester City cyn gadael am Middlesbrough ar fenthyg.

 

Yn ddiddorol, cynhyrchodd ei eiliadau gyda Leeds United deimlad mwy boddhaus wrth iddynt ennill Pencampwriaeth 2019 a chael dyrchafiad i'r EPL. Edrychwch ar y foment galonog.

Ar ôl hyfforddi o dan y tutelage o Marcelo Bielsa, Profodd Harrison y 'Ni allaf gredu hynhyn o bryd wrth iddo sgorio ei gôl gyntaf yn yr uwch gynghrair ar y 12fed o Fedi 2020.

Gwir yw, daeth ei nod yn nod cyntaf Leeds yn yr EPL mewn 16 mlynedd. Mae'r gweddill, fel y dywedwn (gan gynnwys ei fideo uchafbwynt isod), bellach yn hanes.
Pwy yw Cariad / Gwraig Jack Harrison i fod?

Yn wir, mae cariadon yn dymuno cael yr angen i greu bond arbennig gyda'r un person sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n gyflawn. Ar gyfer Harrison, y person arbennig hwnnw fu Fiorella Arbenz erioed, model a'r 4ydd yn ail ar gyfer Miss Asia Pacific International 2019.

Yn ddiau, mae cariad Harrison (Fiorella) yn sicr o'i gefnogi o'r llinell ochr bob tro y mae'n paru i gyflawni'r alwad o dynged ar y cae. Efallai nad oeddech chi erioed yn gwybod, mae Fiorella tua thair blynedd yn hŷn na Harrison ac efallai y bydd yn ddarpar wraig iddo yn y pen draw.

Bywyd Personol Jack Harrison:

Wrth gwrs, mae'r rhai sydd wedi treulio mwy o amser gydag ef wedi canu clodydd ei anian ysblennydd. Er mwyn taflu mwy o olau ar bersonoliaeth Harrison, mae'n orfoleddus, angerddol a dyfeisgar. Yn wir, mae wedi etifeddu nodweddion arwydd Sidydd Scorpio.

Ydych chi'n gwybod?… Mae gan Jack Harrison beth neu ddau gyda dŵr. Yn syrffio trwy ei bost Instagram, fe wnaethon ni ddarganfod ei fod yn cael pleser o ymweld â thraethau a golygfeydd afonydd. Weithiau, mae hyd yn oed yn jyglo pêl-droed o amgylch y lleoedd hynny.

Yn ogystal, mae Harrison hyd yn hyn wedi arddangos rhai nodweddion amlochrog. Un tro, mae'n chwarae tenis neu golff, y tro nesaf, mae'n debyg y bydd yn mynd i bysgota neu wylio'r gemau NBA. I'r chwaraewr toreithiog, gall Bywyd fod yn eithaf difyr wrth iddo ymchwilio i lawer o weithgareddau.

Ffordd o Fyw Jack Harrison:

Ydy, mae chwarae pêl-droed proffesiynol yn golygu bod y llanc ifanc yn ennill swm enfawr o arian. Mae cyflogres 2020 Leeds United yn dangos bod Jack Harrison yn ennill ychydig yn is na Kalvin Phillips.

Gyda'r cyflog wythnosol o £ 45,000, mae'r Sais yn gallu arwain ffordd o fyw moethus. Yn ddiddorol, mae ei straen o fynd ar drên i'r Academi yn ôl yn yr hen ddyddiau da wedi talu ar ei ganfed wrth iddo brynu sawl car drud a thŷ. Yn olaf, amcangyfrifir bod ganddo Werth Net o £ 2.1 Miliwn ar adeg ysgrifennu ei Bio.

Bywyd Teulu Jack Harrison:

Yn ôl pob tebyg, efallai bod ysgariad ei riant wedi torri ei gartref cyntaf; fodd bynnag, ni wnaeth y Sais dorri ei fond gyda'i dad a'i fam. Efallai fod sefyllfa ei Deulu wedi ei gryfhau i ddod yn annibynnol.

Yn yr adran hon, rydyn ni'n cyflwyno FFEITHIAU harddach i chi am Deulu Jack Harrison gan ddechrau gyda'i fam.

Am Mam Jack Harrison:

Yn gyntaf oll, mae ei fam bob amser wedi cael ei chredydu am fod yr ymennydd y tu ôl i'r prif gynllun sydd wedi ei siapio. Gweithio'n ddiflino i fagu Jack wrth i fam sengl ymsefydlu yn Debbie Harrison, rhagwelediad anhygoel y gallwn ei weld heddiw. Ydych chi'n gwybod?… Mae'r asgellwr talentog mor gysylltiedig â'i fam nes iddo ei llysenw 'Mamau'.

Yn wir, ni heriodd mam Harrison dynged trwy gyfyngu ei mab rhag ymuno ag academi bêl-droed. Yn hytrach, aeth yn dawel at ei chyfrifiadur i ymchwilio i ddewisiadau amgen eraill a fyddai'n helpu'r egin chwaraewr i lwyddo mewn pêl-droed. Does ryfedd fod Jack yn aml yn credydu ei fam (Debbie Harrison) am y cyflawniadau gyrfa a wnaeth. Yn ei eiriau;

“Rwyf mor ddiolchgar i fod yn y sefyllfa hon, a heb fy mam, ni fyddwn yma.

Nid oes unrhyw ffordd y byddwn wedi meddwl am ddilyn y llwybr hwnnw fel bachgen bach. Ond mae fy mam wedi gwneud cymaint, ac rwy’n hynod ddiolchgar am ei chefnogaeth. ”

Am Jack Harrison Tad:

Mae gleidio trwy'r tywod amser i ddefnyddio ei botensial yn y groth wedi bod yn anodd heb ei dad. Fel y byddai tynged yn ei gael, efallai fod Harrison wedi etifeddu talent pêl-droed ei dad, John Giblin.

Yn gryno, bu tad Jack Harrison yn chwarae pêl-droed yng Nghynghrair leol Swydd Stafford ar un adeg. Gallwch chi ddyfalu bod Harrison weithiau'n ymweld â'i dad.

Ynglŷn â Jack Harrison Siblings:

Yn amlwg, fe wnaeth ysgariad ei rieni selio’r ffaith mai ef oedd yr unig blentyn a anwyd o’u hundeb. Fodd bynnag, ar ôl i'w dad a'i fam fynd eu ffyrdd gwahanol, roedd yn ymddangos eu bod wedi symud ymlaen trwy ymrwymo i berthnasoedd eraill. Felly, priododd mam Harrison â David Harrison a rhoi genedigaeth i'w chwaer, Claudia Harrison.

Ar y llaw arall, arweiniodd priodas ddilynol ei dad at eni ei ddau frawd. Wel, dim ond cefnogwyr goleuedig am enw un o'i frodyr a chwiorydd tadol - Cooper y mae'r asgellwr toreithiog wedi ei oleuo.

Am Berthnasau Jack Harrison:

Gyda'r holl ddioddefaint o ysgariad sydd wedi barnu golau llawenydd yn ei deulu, mae neiniau a theidiau Jack wedi gallu tanio gwreichionen hapusrwydd unwaith eto. Gwir yw, roedd eu presenoldeb yn cymell Debbie, sy'n sylweddoli nad oedd hi'n sefyll ar ei phen ei hun mewn eiliad mor anodd. Does ryfedd fod Harrison wedi cael pleser o ymweld â’i dad-cu a’i nain pryd bynnag y caiff y cyfle.

Ffeithiau Untold Jack Harrison:

Cyn cloi Stori Bywyd y Sais, dyma ychydig o wirioneddau a fyddai’n eich helpu i ddeall Bywgraffiad Jack Harrison.

Ffaith # 1: Prank Plentyndod ar Wayne Rooney:

Yn ystod ei arhosiad yn Manchester United, arferai Harrison a'r plant eraill arysgrifio eu henwau ar geir barugog y rhai cyntaf-ymuno. Y rhan fwyaf o'r amseroedd, Wayne Rooney bob amser yn cwympo ar ben anghywir y gwn.

Ffaith # 2: Dadansoddiad Cyflog ac Enillion fesul Eiliad:

Dywedwch y gwir, dod o hyd i le yn Marcelo BielsaMae tîm wedi cynyddu ei bortffolio pêl-droed. Yn ddoeth yn ariannol, mae Jack Harrison ymhlith y Y deg chwaraewr mwyaf cyflogedig yn Leeds United. Wele ei ddadansoddiad Cyflog ar adeg ysgrifennu'r Stori Bywyd hon.

TENURE / ENNILLEnillion mewn Punnoedd (£)
Y Flwyddyn£ 2,343,600
Fesul Mis£ 195,300
Yr Wythnos£ 45,000
Y Dydd£ 6,429
Fesul Awr£ 268
Fesul Munud£ 4.5
Yr Ail£ 0.07

Rydym wedi sefydlu dadansoddiad o enillion Jack Harrison yn strategol wrth i'r cloc dicio. Darganfyddwch drosoch eich hun faint y mae wedi'i ennill ers i chi ddod yma.

Ers i chi ddechrau gwylio Bio Jack Harrison, dyma mae wedi'i ennill.

£ 0

Ffaith # 3: Anifeiliaid anwes:

Y ffordd hawsaf i ailwampio'ch hwyliau yw cymryd amser bob dydd i ganolbwyntio ar y pethau syml sy'n dod â llawenydd i chi. Gan gadw at yr egwyddor hon, mae Harrison wedi datblygu ymlyniad brwd at ei gi. Fel Ollie Watkins, mae fel arfer yn tynnu llawer o luniau gyda'i anifail anwes ac yn eu rhannu ar Instagram.

Ffaith # 4: Ystadegau FIFA:

O gymharu ei raddau cyffredinol â'i botensial, fe welwch fod y Sais yn dal i gael mwy o driciau i fyny ei lewys. Fel Curtis Jones, mae'n rhengoedd yn dda ar gyfer driblo. Mae Jack hefyd yn mwynhau cyflymiad tebyg gyda chyn-seren academi Chelsea, Tariq Lamptey.

Casgliad:

Gadael Man United i'w gyrraedd yn yr Uwch Gynghrair a fyddai am byth yn rhan fwyaf ei Bio. Pe bai Jack Harrison wedi aros yn United, a fyddai wedi cyrraedd carfan y clwb fel Marcus Rashford, pwy oedd flwyddyn oddi tano yn ôl yn yr Academi? Ni allwn byth wybod yr ateb i'r cwestiwn hwn.

Fodd bynnag, byddai Harrison Life Story bob amser yn adlewyrchu'r risg chwedlonol a gymerir gan un o'i rieni i sicrhau ei fod yn llwyddo mewn pêl-droed. Yn sicr, mae ei Deulu yn dathlu ei fuddugoliaeth. Hefyd, byddai ei dad a'i fam, er eu bod wedi gwahanu, bob amser yn ei gefnogi yn eu ffyrdd bach.

Diolch am ddarllen ein Bywgraffiad o Jack Harrison. Cofiwch ein bod yn Lifebogger yn ymdrechu tuag at fodloni eich chwilfrydedd â straeon cyfreithlon chwaraewyr pêl-droed. Beth yw eich meddyliau am Stori Gyrfa Harrison?

Wiki:

Ymholiadau BywgraffiadAtebion Wici
Enw Llawn:Jack David Harrison
Enw Nick:Goldie
Dyddiad Geni:20th Tachwedd 1996
Man Geni:Stoke-on-Trent, Lloegr
Tad:John Giblin
Mam:Debbie Harrison
Brodyr a chwiorydd:Claudia Harrison (chwaer)
Cooper (brawd)
Cariad / Priod:Fiorella Arbenz
Cyflog Blynyddol:£ 2,343,600
Net Worth:£ 2.1 Miliwn
Sidydd:Scorpio
Diddordebau:Pysgota, chwarae Tenis, golffio a theithio
Proffesiwn:Pêl-droediwr
Uchder:1.75m (5 tr 9 mewn)

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau