Stori Plentyndod Folarin Balogun ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Stori Plentyndod Folarin Balogun ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Mae ein Bywgraffiad o Folarin Balogun yn portreadu Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Rhieni, Teulu, Cariad / gwraig i fod, Ffordd o Fyw a Bywyd Personol.

Mae'n gyflwyniad cryno o daith bywyd y Pêl-droedwyr, o'i ddyddiau cynnar, hyd at pan ddaeth yn enwog. I gwtogi archwaeth eich hunangofiant, ticiwch ei fachgendod i oriel oedolion - crynodeb perffaith o Folarin Balogun's Bio.

Cynnydd Balogun Folarin.
Cynnydd Balogun Folarin.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn un o'r rhagolygon cyffrous yng Ngogledd Llundain. Fodd bynnag, dim ond ychydig o bobl sy'n gwybod stori Bywyd y Gwn Ifanc: Folarin Balogun. Heb ado pellach, gadewch i ni ddechrau.

Stori Plentyndod Folarin Balogun:

Ar gyfer cychwynwyr Bywgraffiad, mae'n dwyn y llysenw “Balogunner”. Folarin Jerry Balogun ei eni ar y 3ydd diwrnod o Orffennaf 2001 yn Ninas Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau. Fe'i ganed i rieni nad ydynt yn Americanwyr.

Gwreiddiau Teulu Folarin Balogun:

Ganwyd rhieni'r blaenwyr yn Nigeria. Hefyd, mae ymchwil a wnaed i bennu gwreiddiau ei deulu yn datgelu bod ei Dad a'i Mam yn hanu o orllewin Nigeria. Yn ddiddorol, maent o lwyth siarad Yoruba, sy'n un o'r 3 grŵp ethnig mawr yng ngwlad Gorllewin Affrica.

Blynyddoedd Tyfu i Fyny:

Er i Folarin gael ei eni yn y ddinas nad yw byth yn cysgu, treuliodd y rhan fwyaf o'i blentyndod yn tyfu i fyny yn Lloegr. Gadawodd ei rieni yr Unol Daleithiau pan oedd ond yn ddwy oed a gwneud eu cartref newydd yn Llundain lle tyfodd Folarin yn bêl-droed cariadus.

Codwyd ein bachgen yn Llundain.
Codwyd ein bachgen yn Llundain.

Teulu Folarin Balogun Cefndir:

Cafodd Balogunner hwylio llyfn trwy ei flynyddoedd ffurfiannol, diolch i gael rhieni a oedd eisiau'r gorau iddo. Mae eu hoffter o aros mewn cenedl fyd gyntaf fwy gwâr fel Lloegr yn tystio o’u bywiogrwydd ariannol a’u cynlluniau ar gyfer dyfodol eu mab.

Stori Bêl-droed Folarin Balogun:

Un o'r cynlluniau oedd gan rieni'r ymosodwr oedd ei gofrestru mewn academi bêl-droed. Ar ôl sylwi ar ei ddiddordeb a'i ragolygon, fe wnaethant gyfrif y byddai'n ffynnu'n dda fel chwaraewr chwaraeon.
Felly, caniatawyd iddo chwarae i ochr y Gynghrair Sul, Aldersbrook. Felly dechreuodd ei gamau cyntaf mewn pêl-droed cystadleuol.

Blynyddoedd Cynnar mewn Pêl-droed Gyrfa:

Erbyn i'r llanc fod yn 10 oed, gwelodd Arsenal ef wrth chwarae i Aldersbrook. Symudodd clwb gogledd Llundain yn gyflym i'w arwyddo cyn y byddai'r cystadleuwyr Tottenham yn ei gael.

“Tra’n cael fy Nhreial yn Arsenal, fe wnes i gadw mewn cysylltiad â Tottenham rhag ofn i bethau fynd i’r De. Yn ffodus, arwyddodd y Gunners ME. Roeddwn yn hapus ac roedd yn un o eiliadau arbennig fy mywyd. ”

Llun o'r ymosodwr 6 blynedd ar ôl iddo ymuno ag Arsenal.
Llun o'r ymosodwr 6 blynedd ar ôl iddo ymuno ag Arsenal.

Bywgraffiad Folarin Balogun - Stori Ffordd i Enwogion:

Breuddwyd plentyndod y llanc oedd bod yn wniadur. Felly, gwnaeth ei orau i sicrhau ei fod yn byw pob agwedd ar y freuddwyd sy'n cynnwys codiad cynyddol trwy rengoedd y clwb.

Ar anterth ei godiad, daeth Balogun yn boblogaidd fel peiriant sgorio goliau. Dechreuodd dynnu cymariaethau ag archfarchnad y tîm cyntaf Pierre-Emerick Aubameyang a chafodd ei gontract proffesiynol cyntaf ym mis Chwefror 2019.

Gweld pwy gafodd ei gontract proffesiynol yn 2019.
Gweld pwy gafodd ei gontract proffesiynol yn 2019.

Bywgraffiad Folarin Balogun - The Rise:

Ar ôl gwneud ei ymddangosiad cyntaf ym muddugoliaeth Arsenal 3-0 yn Europa dros Dundalk ym mis Hydref, roedd Balogun yn hapus iawn ei fod wedi cyflawni breuddwyd ei blentyndod. Er na sgoriodd, nododd fod y gêm gyntaf “eiliad rydw i wedi bod yn aros amdani. ” Mae taith y llanc mewn pêl-droed ar y brig newydd ddechrau.

Roedd mewn hwyliau uchel cyn ac ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.
Roedd mewn hwyliau uchel cyn ac ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.

Gyda Aubameyang, Lacazette, a Nketiah Gan geisio eu masnach yng nghlwb Gogledd America Llundain, byddai'n rhaid i Balogun orfod ennill ei le yng ngharfan ymosod y tîm. Gobeithio, mae ganddo feddylfryd caled-galed a bydd yn sicrhau llwyddiant yn wlypach gyda'r gwnwyr neu unrhyw dîm arall. Y gweddill fel maen nhw'n ei ddweud yw hanes.

Pwy yw Cariad a Gwraig Folarin Balogun i fod?

Mae ein bachgen yn sengl iawn ar adeg gosod yr erthygl hon ar stori a bywgraffiad ei blentyndod. Felly, mae'n debyg y bydd yn cymryd amser cyn i ni ei weld yn hongian allan gydag unrhyw harddwch y gallwn ei alw'n eiddo ei hun. Yn glodwiw, mae'n canolbwyntio ar geisio gwella a datblygu gwahanol ffyrdd o orffen. Mae hynny'n benderfyniad doeth iawn os gofynnwch i ni.

Pwy yw Cariad Folarin Balogun?
Pwy yw Cariad Folarin Balogun?

Bywyd Teulu Folarin Balogun:

Ar ôl sgorio ei gôl Arsenal gyntaf yn erbyn Molde ym mis Tachwedd, roedd set o bobl a oedd yn fwy na pharod i'r blaenwr. Ei deulu ydyn nhw. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am rieni Folarin Balogun. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod ffeithiau am ei frodyr a'i chwiorydd a'i berthnasau ar gael yma.

Am Rieni Folarin Balogun:

Mae dad a mam Balogunners wedi bod yn rhan annatod o'i fywyd ac yn codi. Maent yn gweithio y tu ôl i'r llenni yn bendant i sicrhau ei fod yn cadw ffocws ac yn sefydlu ei hun yn yr Uwch Gynghrair. O ystyried y cyflymder y mae Balogun yn gwella, ni fyddai’n hir cyn i’w rieni ddechrau caniatáu cyfweliadau ar sut y gwnaethant ei godi i fod yn dalent anhygoel.

Ynglŷn â Brodyr a Chwiorydd Folarin Balogun:

Mae'n debyg mai Balogunner fyddai'r unig blentyn a anwyd i'w rieni. Nid oedd wedi crybwyll brawd. Nid oes unrhyw ferch / fenyw ychwaith wedi nodi ei hun fel ei chwaer. Ydych chi wedi gweld ei frodyr a'i chwiorydd? Gwnewch yn dda i ddweud wrthym yn y blwch sylwadau.

Am Berthnasau Folarin Balogun:

Yn union fel teulu agos y chwaraewr, nid oes cofnodion o neiniau a theidiau'r ymosodwr. Yn yr un modd, nid yw ewythrod, modrybedd, cefndryd, nai a nithoedd yn cael eu galw ym mis Rhagfyr 2020.

Bywyd Personol Folarin Balogun:

Pwy yw ein bachgen y tu hwnt i fod yn athrylith sy'n chwarae ar ysgwydd yr amddiffynwr olaf? Eisteddwch yn ôl wrth i ni ddod â ffeithiau i chi am ei bersona i'ch helpu chi i gael llun cyflawn ohono. Mae'n gaplan lwcus hapus sy'n gwybod sut i gydbwyso uchelgais â'r agwedd iawn.

Er nad yw'n fawr o wenu, mae Balogun yn rhywun y byddech chi wrth eich bodd yn cael sgwrs ddiddorol ag ef. Yn ogystal, mae ei synnwyr digrifwch yn ei ragflaenu, felly hefyd medr ei bobl. Mae wrth ei fodd yn gweithio allan ac yn ffansio mynd am dro hir. Hefyd, mae teithio a threulio amser da gyda theulu a ffrindiau ar y rhestr o'i ddiddordeb a'i hobïau.

Onid ef yw popeth rydych chi ei eisiau mewn ymosodwr?
Onid ef yw popeth rydych chi ei eisiau mewn ymosodwr?

Ffordd o Folarin Balogun:

Faint yw gwerth ein bachgen yn 2020? Mae ei werth net yn cael ei adolygu. Fodd bynnag, mae'n gyfrinach agored ei fod yn ennill tua £ 4,532.72 yn wythnosol. Rhaid bod y llanc 19 oed wedi caffael trwydded yrru i yrru ei hun i hyfforddi mewn car ffansi.

Yn ogystal, gall fforddio tŷ ffansi neu fflat iddo'i hun gyda thaliad wythnosol o'r fath. I grynhoi, nid oes unrhyw beth yn atal Balogunner rhag byw ffordd o fyw moethus yn disgwyl iddo ddewis peidio.

Ffeithiau Am Folarin Balogun:

Congrats, gwnaethoch chi mor bell â hyn. I lapio'r erthygl atyniadol hon, dyma ffeithiau y mae'n rhaid i chi eu gwybod am y llanc.

Ffaith # 1 - Cyflog ac Enillion fesul Eiliad:

TENURE / ENNILLEnillion mewn Punnoedd (£)
Y Flwyddyn:£ 235,664.
Y Mis:£ 19,638.
Yr Wythnos:£ 4,532.
Y Dydd:£ 647.
Fesul Awr:£ 22.
Fesul Munud:£ 0.37
Fesul Eiliad: £ 0.007

Ers i chi ddechrau gwylio Folarin Balogun's Bio, dyma beth mae wedi'i ennill.

£ 0

Ffaith # 2 - Crefydd:

Folarin Jerry Gallai Balogun fod yn fawr ar grefydd ai peidio. Mewn gwirionedd, mae'n cadw ei gredoau iddo'i hun ac nid yw wedi rhoi unrhyw awgrym a yw'n Gristion ai peidio. Fodd bynnag, bydd amser yn datgelu'r hyn y mae'n sefyll amdano ym materion ffydd.

Ffaith # 3 - Sgoriau FIFA 2020:

Ni fu anghyfiawnder erioed mor ysgubol ag y mae yng ngraddau Balogun. Allwch chi ddychmygu bod ganddo sgôr gyffredinol o 60 pwynt gyda photensial o 80?

Mae'n amlwg nad yw'n adlewyrchiad o'i alluoedd.
Mae'n amlwg nad yw'n adlewyrchiad o'i alluoedd.

Nid yw hynny'n sicr yn adlewyrchu gallu bywyd go iawn gorffenwr gwych sy'n cael ei gymharu â phobl fel Youssoufa Moukoko. Yn ffodus, mae ar fin uwchraddio o ystyried ei berfformiadau diweddar.

Ffaith # 4 - Dyletswydd Ryngwladol:

Oeddech chi'n gwybod bod Balogun yn gymwys i gynrychioli tair gwlad? UDA a Lloegr ydyn nhw. Hefyd, gall gynrychioli Nigeria. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd yn cynrychioli Lloegr oherwydd gwell cyfleoedd a chymhellion.

I gloi:

Diolch am ddarllen y darn addysgiadol hwn ar stori plentyndod a bywgraffiad Folarin Balogun. Gobeithio ei fod wedi eich ysbrydoli i wneud a sefyll dros yr hyn rydych chi'n ei garu. Yn union fel y gwnaeth Balogun ymdrechu i ymuno ag Arsenal, clwb yr oedd yn annwyl ganddo.

Hyd yn hyn mae Balogun yn dal i chwarae i'r Gunners, byddai'n cadw'n ddiymdrech y trên hype yn llawn stêm o'i flaen. Dyma lle mae'n caru ac mae'n cael ei garu. Mae'n rhaid i ni nawr ganmol rhieni'r ymosodwr am eu cefnogaeth i'w yrfa mewn geiriau a gweithredoedd.

Yn lifebogger, rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno straeon plentyndod a ffeithiau bywgraffiad o Pêl-droedwyr o darddiad Nigeria. Os ydych chi'n gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn, gwnewch yn dda i adael sylw neu gysylltu â ni.

Wici Folarin Balogun:

I gael crynodeb sugno o Bywgraffiad y Pêl-droedwyr, defnyddiwch ein tabl Wici yn garedig.

Ymholiadau BywgraffiadData Wiki
Enwau Llawn:Folarin Jerry Balogun.
Ffugenw:Balogunner.
Oedran:19 oed a 7 mis oed.
Dyddiad Geni:3ydd diwrnod o Orffennaf 2001.
Man Geni:Dinas Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau.
Uchder yn y Traed:5 Traed, 8 Modfedd.
Uchder yn Cm:178.
Swydd Chwarae:Ymlaen.
Rhieni:N / A.
Brodyr a chwiorydd:NA
Cariad:N / A.
Sidydd:Canser.
Diddordebau:Teithio, merlota, treulio amser da gyda theulu a ffrindiau.
Net Worth:Dan Adolygiad.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau