Podmínky

Přečtěte si pozorně tyto podmínky. Tyto podmínky se vztahují na používání LifeBogger obsah. Je třeba si uvědomit, že nepovolujeme použití našich informačních kanálů RSS na webu pro automatické generování obsahu.

Váš přístup k obsahu webových stránek a jeho používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky. Vstupem na web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

Odkazy na jiné webové stránky:

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost LifeBogger nevlastní nebo neovládá.

Společnost LifeBogger nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran, a nenese žádnou odpovědnost. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost LifeBogger neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s užíváním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na jakékoli takové webové stránky nebo služby.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

Zakončení:

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případného porušení smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by měla z důvodu své povahy přežívat, musí zůstat i nadále ukončena, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo:

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s mezinárodními zákony a bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zproštění těchto práv. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek považuje za neplatnou nebo nevymahatelnou soudem, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom měli mezi námi ohledně služby.

Změny:

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás pomocí našeho kontaktního formuláře.